Masis Aram Gözbek

Masis Aram Gözbek е роден през 1987 г. в Истанбул, Турция. През 2008 г. започва да учи композиция в Технически университет Йълдъз, Факултет по музика и сценични изкуства. През следващата година е приет в Държавна университетска консерватория по изящни изкуства Мимар Синан, Факултет по компоция и оркестрово дирижиране.

Masis е основател и артистичен директов на джаз хор Boğaziçi, младежки хор Boğaziçi и MAGMA, в които участват повече от 250 непрофесионални изпълнители. Лектор е във Факултет по оперно и концертно пеене в Университетска консерватория Haliç и от 2018 г. е попечител на Културна фондация Yücel. Също така ръководи работилници и семинари по хорова музика и редовно работи с хорове като гост-диригент както в различни градове на Турция, така и в чужбина. През 2007 г. Masis става диригент на Джаз хор BUMC. Неговата композиция „Последният ден на Данте” е изпълнена на Третия фестивал на младите композитори. Той композира и аранжира няколко хорови творби, сред които „Alive“ е награден с награда „Световно първенство“ от Световното хорово първенство в Грац, Австрия, а „Alive II“ печели златен медал на 7-ми Световни хорови игри в Синсинати, САЩ.

Гост е на някои от най-престижните фестивали и печели няколко международни награди заедно с Джаз хор Boğaziçi, включително и две Световни първенства от 2011 г. до днес. Посещава множество конкурси, фестирали и мастър класове в различни държави – САЩ, Китай, Германия, Франция, Австрия, Италия, Швеция, Холандия, Белгия, Латвия, Унгария, Словения, Сърбия, България и Северна Македония.

Ръководи няколко ателиета и изпълнения с хорове в чужбина като световноизвестните „Dekoor Close Harmony“ (Холандия), „La Choraline“ (Белгия) и Швейцарския младежки хор, които са собственици на няколко престижни награди на международната хорова сцена. Печели наградата на Технически университет Йълдъз „Ректорска награда“ и „Най-успешен млад човек“ на финалите в Турция на 19-ти конкурс за Десет изключителни млади хора, „Специална награда за млад диригент“ от 35-ия Международен майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“, а също и „Музикален предприемач на годината“ от Обществото за млади предприемачи. Участва в Европейския музикален фестивал за млади хора Neerpelt, Белгия (2018, 2020 г.) и на Международния майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров”, Варна (2020 г.) като член на жури, и на Европейския фестивал на младежките хорове Базел, Швейцария (2018 г.) като гост-диригент. Избран е за един от 12-те финалисти в Световния конкурс за хорово диригентство в Хонконг.

Masis Aram Gözbek was born in 1987, Istanbul, Turkey. In 2008 he started studying composition at Yıldız Technical University, Music and Performing Arts Department. The following year, he was accepted by Mimar Sinan Fine Arts University State Conservatory, Department of Composition and Orchestral Conducting.

He is the founder and the artistic director of Boğaziçi Jazz Choir, Boğaziçi Youth Choir and MAGMA Choirs with more than 250 amateur singers. He is also a lecturer at the Haliç University Conservatory, Opera and Concert Singing Department and has been a trustee of Yücel Cultural Foundation since 2018. He is also leading workshops and seminars about choral music and regularly working with choirs as a guest conductor both in different cities of Turkey and abroad. In 2007, Masis became the conductor of BUMC Jazz Choir. His composition ‘Dante’s Last Day’ was performed at the 3rd Young Composers Festival. He composed and arranged several choral pieces, among which ‘Alive’ was awarded the ‘World Championship’ in the World Choir Championships in Graz, Austria, and ‘Alive II’ earned a gold medal in the 7th World Choir Games in Cincinnati, USA.

He was invited to some of the most prestigious festivals and won several international awards with Boğaziçi Jazz Choir including two World Championships since 2011. He attended countless competitions, festivals and master classes in different countries – USA, China, Germany, France, Austria, Italy, Sweden, Switzerland, Netherlands, Belgium, Latvia, Hungary, Slovenia, Serbia, Bulgaria and North Macedonia. He led some workshops and performances with choirs abroad like the worldwide known ‘Dekoor Close Harmony’ (Netherlands), ‘La Choraline’ (Belgium) and the Swiss Youth Choir who are the owners of several prestigious awards in the international choral scene. He won YTU ‘Rectorship Award’ and ‘The Most Successful Young Person’ award at the Turkey finals of the 19th TOYP (Ten Outstanding Young Persons), the ‘Young Conductor Special Award’ in the 35th International May Choir Competition ‘Prof. Georgi Dimitrov’ and also ‘The Music Entrepreneur of the Year’ by the METU Young Entrepreneurs Society. He was invited to the European Music Festival for Young People Neerpelt, Belgium (2018, 2020) and to International May Choir Competition ‘Prof. Georgi Dimitrov’ Varna, Bulgaria (2020) as a jury member and to the European Festival of Youth Choirs Basel, Switzerland (2018) as a guest conductor. He was also selected as one of the 12 finalists in the World Choral Conducting Competition which in Hong Kong.